Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Nieuwbouw A.J.Schreuderschool, Rotterdam Lombardijen
New building A.J Schreuderschool, Rotterdam Lombardijen


main entrance, photograph Luuk Kramer

final version with double gym, enclosed garden and public square

entrance square, Pythagorasweg/ Spinozaweg, photograph Luuk Kramer

corner Pythagorasweg, photograph Luuk Kramer

façade Pythagorasweg, photograph Luuk Kramer

entrance square, Pythagorasweg/ Spinozaweg, photograph Luuk Kramer

hall ground floor, photograph Luuk Kramer

mainentrance hall just before completion, photograph Luuk Kramer

corridor grond floor just before completion, photograph Luuk Kramer

classroms first floor just before completion, photograph Luuk Kramer

corridor second floor just before completion, photograph Luuk Kramer

corridor first floor just before completion, photograph Luuk Kramer

interior corridor, just before opening, photograph Moritz Bernoully

interior corridor, just before opening, photograph Moritz Bernoully

gym, photograph Luuk Kramer

wll gym with acoustical ball-proof profiling, photograph Luuk Kramer

gym first floor, tribune, photograph Luuk Kramer

terrace first floor, photograph Moritz Bernoully

final floor plan, ground floor

final floor plan, first floor

entrance façade + section gym

fragment entrance façade

fragment façade with coloured tiles made by the pupils

study model outdoor spaces

Locatie: Rotterdam Lobardijen 
Opdrachtgever: Stichting PCBO 
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Advisor Installations: Adviesbureau vd Weele 
Aannemer: vd Heijden BV, Schaijk 
Ontwerp: 2008- 2010 

Uitvoering: 2011- 2013

fotografie: Moritz Bernoully, Luuk Kramer

 

Op de locatie van een voormalige technische school in Rotterdam Lombardijen is een nieuwe school voor bijzonder onderwijs (ZMLK) met dubbele gymzaal gebouwd. Lombardijen is een typische naoorlogse tuinstad en bestaat uit gelijkvormige stempels van laag- en hoogbouwblokken. De wijk is dringend toe aan technische, ruimtelijke en sociale vernieuwing. Dat geldt in bijzondere mate voor de openbare ruimte; zoals in vele wijken uit de jaren '60 is het gebied tussen de bouwblokken ruim bemeten, slecht onderhouden en wordt nauwelijks gebruikt. Dit is deels te wijten aan de architectuur die zich afkeert van de buitenruimte. Door haar vormentaal en materiaalkeuze refereert de nieuwe school bewust aan de architectuur uit de omgeving maar gaat tegelijkertijd een bewuste relatie aan met de openbare ruimte.

 

De nieuwe school bestaat uit twee volumes die onderling overhoeks zijn verbonden, de eigenlijke school en de dubbele sporthal. Door de plaatsing van de school en de sporthal twee verschillende volumes in de hoeken van het terrein ontstaan er een grote, van het verkeerslawaai afgeschermde tuin aan de Diogenesstraat en een meer openbaar, verhard (speel-) plein aan de Pythagorasweg. Beide ruimten worden aan twee kanten door school en sporthal omsloten. De vormgeving van de gevels, entrees en plinten zorgt voor een hechte relatie tussen gebouw, plein en tuin.

 

Het onderwijs in de school richt zich op drie kerntaken: wonen, werken en vrije tijd. Deze kerntaken worden als verschillende vakken onderwezen in specifieke vaklokalen zoals de 'woonkamer', de keuken en het kunstlokaal. Deze lokalen zijn aan de straatzijde op de begane grond gesitueerd en leggen, letterlijk en figuurlijk, de relatie van de school met de maatschappij erbuiten. Bij de voorbereiding van de leerlingen op hun toekomstige taken speelt ook de tuin een belangrijke rol, als speel- en oefenterrein voor het vak 'groen'.

 

De rest van de school, met de groepslokalen en de vele kleinere spreekkamers, is compact, introvert en merendeels op de tuin georiënteerd. Bijzondere aandacht is besteed aan de ruimtelijkheid van de tweelaagse ontsluitingszone in het midden van het gebouw. Royale vides zorgen voor daglicht tot op de begane grond.

 

Binnen de beperkte budgettaire mogelijkheden was het onze ambitie om een duurzame school te ontwerpen. De plattegronden zijn flexibel en kunnen op termijn ook geschikt worden gemaakt voor andere types onderwijs. De eenvoudige, stevige baksteenarchitectuur, de toepassing van hout als materiaal voor constructie én afwerking en het installatieconcept sluiten hierop aan. Constructief is de school een combinatie van conventionele massieve wanden en vloeren met een dak van hout. De sporthal is uitgevoerd als eenvoudige staalconstructie met een houten afwerking en dakconstructie. De plint rondom het hele gebouw is versierd met keramische tegels in verschillende zwart-witte patronen en biedt ruimte aan de kunstzinnige inbreng van de op kunstgebied verrassend productieve leerlingen.

Site: Rotterdam Lombardijen 
Client: Stichting PCBO 
Structural engineer: Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks 
Advisor installations: Adviesbureau vd Weele 
Contractor: vd Heijden BV, Schaijk 
Design: 2008- 2010 

Realisation: 2011- 2012

Photography: Moritz Bernoully, Luuk Kramer

 

On the site of a former technical school in Rotterdam Lombardijen, a new school for children with learning disabilities has been built. Lombardijen is a typical post-war neighbourhood consisting of a repetitive mix of low-rise and high-rise blocks of flats. The neighbourhood is urgently in need of technical, spatial and social transformation. This especially applies to the public space; as in many neighbourhoods of the 1960s the area between the building blocks is rather large and unarticulated, poorly maintained and hardly used. The problem is partly caused by the existing architecture that fails to establish a mutual relationship between indoor and outdoor space. The project for the new school attempts to rethink this relationship while engaging with the existing context.

 

The project consists of two loosely connected volumes, a two storey compact building block (which is the actual school building) and a double sports hall. Both volumes are placed in the far corners of the generously dimensioned plot. The buildings are complemented by two semi-enclosed outdoor spaces; an open, paved and rather urban square facing the Spinozaweg to be used as playground and a large, intensively planted, enclosed garden facing the Diogenesstraat. The garden offers space for recreation and play and serves as an outdoor ‘classroom’ for the subject ‘green’ that will be part of the curriculum in the new school. The design of the façades, entrances and the plinth supports the desired close relationship between inside and outside.

 

The curriculum focuses on three main subjects: living, working and leisure. These subjects are taught in specific classrooms, such as the living room, the kitchen and the art studio. These classrooms are situated on the ground floor facing the street and establish, quite literally, the connection between the school and the outside world. The rest of the school, with the classrooms and smaller meeting rooms, is compact and has a more private character. All regular classrooms face the garden. Specific attention has been paid to the design of the spacious circulation area in the centre of the building. Generous roof lights and voids allow for daylight on the ground floor.

 

Within the budgetary limits of public school buildings it was our ambition to design a sustainable project. Structurally the school building is a combination of conventional solid walls and floors and a timber roof made of prefabricated hollow core elements with acoustic perforations. All roofs can covered with vegetation in the future. Both façades and plans are flexible and timeless; in the future the school can easily be adjusted to the needs of other types of education. The sports hall combines a regular steel structure with an expressive timber roof and appears as a completely timber-lined, roof-lit space. The plinth around the building has been clad with ceramic tiles in different black and white patterns with the addition of colourful tiles painted by the students of the school.