Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Zorgcampus Waegebrughe Kruishoutem
Care campus Waegebrughe Kruishoutem


interior garden

view from the street

view from the park

view towards the park

interior garden

view from the carpark

typological reference: woonzorgcentrum in Nofels, Vorarlberg. arch. Rainer Koberl

typological reference: hofje van Loo, Haarlem, gesticht 1489

urban configuration and local zoning rules

overview siteplan

overview siteplan

future phasing

ground floor plan with collective facilities, daycare centre, childcare and assisted living units

first floor plan with 60 rooms for the elderly and collective facilities

second floor plan with 18 units for assisted living (assistentiewoningen)

conceptual scheme therapy garden

sections: the building stays lower than the church

prijsvraagontwerp Open Oproep 2102, samenwerkingsproject met Hildundk, München (www.hildundk.de) 
  
Locatie: Kruishoutem (B) 
Opdrachtgever: VZW Vijvens 
Installatieadviseur: Adviesbureau vd Weele, Jan Piet vd Weele 
Ontwerp: 2011 

 

Het nieuwe woonzorgcentrum in Kruishoutem vervangt een bestaand klooster uit de jaren 50. De kloosterkerk blijft behouden. Achter het klooster bevindt zich een bijzonder mooi park met monumentale bomen. Het project biedt de kans de bijzondere locatie ook voor de dorpsgemeenschap zichtbaar en toegankelijk te maken.

 

Het programma bestaat uit woonzorgkamers, assistentiewoningen en serviceflats en is in vergelijking met de huidige bebouwing nagenoeg vier keer groter. Het forse volume moet zich op natuurlijk wijze verhouden tot de vrij sierlijk ogende kerk.

 

Ons voorstel voor de zorgcampus de Waegebrughe bestaat uit twee gebouwen, een multifunctioneel hofgebouw aan de Passionistenstraat en een woongebouw aan de Marolleweg. De twee drielaagse volumes zijn door een overdekte passage met elkaar verbonden. De Sint-Gabriëlkerk en een nieuw dorpsplein tussen kerk en nieuwbouw vormen het middelpunt van het nieuwe ensemble. Het dorpsplein verbindt de dorpsgemeenschap de Passionistenstraat, het park en de nieuwe zorgcampus op natuurlijke wijze met elkaar. De passage markeert de beëindiging van het dorpsplein en vormt een bijzondere openbare buitenruimte waar men beschermd voor regen en zon met uitzicht op plein en park kan verblijven. 

 

Het hofgebouw is georganiseerd rondom een grote, verdiept aangelegde binnentuin. De geterrasseerde opbouw van de verdiepingen eromheen zorgt op elke verdieping voor prettige buitenruimtes en voldoende licht. Ook het souterrain is aan deze tuin gelegen en daarmee een volwaardige woonverdieping. Hier is naast de centrale technische faciliteiten en de administratie de afdeling voor jongdementerenden ondergebracht. Alle ruimtes van de afdeling hebben directe toegang tot de binnentuin die deel uitmaakt van een therapeutische woonomgeving waarin de bewoners zich vrij en veilig kunnen bewegen.

 

Op het gelijkvloers zorgen openbare faciliteiten voor een open en levendige relatie met de omgeving: het dienstencentrum met het sociaal restaurant aan het plein aan de noordzijde en het kinderdagverblijf met groot terras aan de zuidzijde.

 

Het woonzorgcentrum neemt de gehele eerste verdieping in beslag. De kamers zijn gegroepeerd in kleine clusters en verbonden met verschillende gemeenschappelijke, decentrale woonruimtes met balkon.

 

De assistentiewoningen op het gelijkvloers en op de gehele tweede verdieping hebben zoveel mogelijk het karakter van zelfstandige woningen en beschikken over royale (dak-) terrassen. De serviceflats zijn als zelfstandige wooneenheden ondergebracht in het woongebouw en hebben allen buitenruimtes en prachtig uitzicht over het park.

 

De architectuur van de campus is licht en rustig en kent een verfijnde ornamentiek. Beide gebouwen zijn duidelijk lager dan de kerk en sluiten daarmee aan op de kleinschaligheid van de woonbebouwing langs de Passionistenstraat en de nieuwe school. De vele buitenruimtes, balkonhekken en bloembakken verlenen de gebouwen een vriendelijk, huiselijk karakter. 

 

Als in de toekomst het woonzorgcentrum wordt uitgebreid worden de assistentiewoningen op de tweede verdieping van het hofgebouw opgesplitst in twee (rusthuis-) kamers. Ter vervanging worden nieuwe assistentiewoningen als L-vormige uitbreiding van het woongebouw gerealiseerd. Door deze nieuwe vleugel verandert ook het woongebouw in een hofgebouw met binnentuin en sluit typologisch aan bij de verschillende boerderijen langs de Marolleweg. De parkeerplaatsen ter plaatse van de uitbreiding worden overdekt en blijven behouden.

 

 

Het aanzicht van de site vanaf het dorp, de Mariagrot en het bos naast de kerk blijven ongewijzigd. Het parkeerveld aan de Marolleweg wordt landschappelijk ingericht waardoor het landelijke karakter van de plek bewaard blijft. De Passionistenstraat krijgt tussen de kerk en de school een ruimer en groener profiel en verandert in een belangrijke ruimte met centrale betekenis voor de dorpsgemeenschap. 


competition entry Open Oproep 2102, carecampus Waeghebrughe, collaboration with Hildundk (www.hildundk.de) 
  
Site: Kruishoutem (B) 
Client: VZW Vijvens 
advisor installation: Adviesbureau vd Weele 
Design: 2011 

The new care campus Waegebrughe replaces an existing monastery from the 50s, attached to the St. Gabriel Church. The monastery had been used as a home for mentally ill patients who will move to a more suitable location in the near future and will be demolished. The church stays on its location.  The programme, about four times as large as the existing structure consisting of care units, service flats and collective facilities is challenginly big for the site: it feels natural that the relatively small church should dominate the site in terms of height and architectural expression. The project offers the possibility to open up the site to the village community. It gives access to a park currently hidden by the monastery and offers views to the countrysite.

 

Our proposal comprises two buildings, a multifunctional courtyard building situated on the Passionist Street and a residential building on the Marolleweg which are connected by a covered passageway or gallery. The church and adjacent village square together form the centerpiece of the new ensemble. The square forms a natural connection between the village community, the street, the park and the new healthcare campus. The gallery marks the end of the village square in the form of a particular public space where people can enjoy views of the park sheltered from the sun and rain.

 

The courtyard building is organised around a large sunken garden. The terraces off each floor on the garden allow for pleasant outdoor areas and plenty of light. In addition the basement opens onto the courtyard area and contains within it a full residential floor. Here, besides the central technical facilities and the administrative department the centre for young demented people is housed. All areas of the department have direct access to the courtyard as part of a therapeutic environment where they have the safety and freedom to move about.

 

On the ground floor the service centre along with the social restaurant open onto the square on the north side, while the nursery opens out onto the south side of the site resulting in an open and lively relationship with the surrounding environment.

 

The living care centre occupies the entire first floor. The rooms are grouped in small clusters and connected to decentralised communal spaces with balconies. The assisted living on the ground floors and on the second floor retain as much as possible the character of independent dwellings and have large roof terraces. The service flats enjoy an even greater degree of independence with pleasant views over the park.

 

Both buildings are considerably lower than the church and align therefore with the small scale residential character of the street and proposed school. The many outdoor spaces, balconies, fences and planters lend the building a friendly and domestic character. If in the future the living care centre is to be extended the assisted dwelling units on the second floor of the courtyard building will be separated into two living care rooms. New assisted living units will be substituted as an L-shaped extension of the apartment block. This new wing transforms the apartment block into a courtyard building with an interior garden and typologically refers to the various farms along the Marolleweg. In this configuration the parking places on the side of the planned extension will also be covered.

 

The elevation of the site from the village, the Maria grotto and the forest next to the church remain untouched. The car park on the Marolleweg will be carefully landscaped in order to preserve the rural character of the site. The Passionist street will receive a more spacious and green profile, connecting the village, church, elderly home and school in an important space for the village community.