Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Woonzorgcentrum Parkhof Machelen (B)
Care Centre Machelen (B)


Luuk Kramer's nicest portrait of our façade

overview site model, competition phase

overview site model, competition phase

covered gallery around the therapy garden, tender phase

overview rooms first and second floor, competition phase

corridor first floor, competition phase

typical room, tender phase

plan groundfloor, tender phase

plan firstfloor, tender phase

plan secondfloor, tender phase

detail of the fences, Luuk Kramer

Luuk Kramer, behind the still wintery trees, march 2016

Luuk Kramer, march 2016

Luuk Kramer, march 2016

dinging room, Luuk Kramer, march 2016

the geometry helps to make the corridor an acceptable space, Luuk Kramer, march 2016

Luuk Kramer, march 2016

Prijsvraag Open Oproep 2104, samenwerkingsproject met Hildundk, München (www.hildundk.de) 
Locatie: Machelen, Brussel (B) 
Opdrachtgever: Parkhof Machelen i.s.m. Vlaams Bouwmeester 
Installatieadviseur: Adviesbureau vd Weele, Jan Piet vd Weele 
Ontwerp: 2011 

Een verhuizing naar een woonzorgcentrum betekent voor iedere bewoner een grote verandering. Vrijwillig of onvrijwillig moet een deel van de zelfstandigheid worden opgegeven. De huiselijke kleinschaligheid waaraan de meeste bewoners gewend en gehecht zijn maakt plaats voor een collectieve woonvorm.

 

We beseffen dat het binnen huidige organisatorische, programmatische en financiële kaders niet mogelijk is de thuissituatie op geloofwaardige manier te imiteren. Het is daarom onze ambitie de voordelen van de collectieve woonvorm maximaal te benutten. 

 

De nieuwbouw voor het woonzorgcentrum Parkhof vervangt een bestaand woonzorgcentrum uit de jaren 60 resp. de jaren 90. Beide bouwdelen voldoen niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan dergelijke gebouwen worden gesteld en worden in fases afgebroken.

 

De nieuwbouw voegt zich op vanzelfsprekende manier in de suburbane omgeving van Machelen. Het is een vriendelijk ogend woongebouw, dat door zijn geknikte geometrie kleiner en informeler oogt dan het werkelijk is. De positie van de nieuwbouw sluit aan bij de huidige bebouwing van de Parkhof en wordt in twee fases gebouwd. Door deze fasering hoeven de bewoners van de bestaande gebouwen maar een keer te verhuizen. Na voltooiing van fase 2 is het mogelijk om het bestaande gebouw uit de jaren 90 te handhaven, gedeeltelijk te slopen of helemaal te vervangen. De toekomst van het gebied rondom de Parkhof blijft daarmee open en de locatie kan zich ontwikkelen tot een hoogwaardige zorgcampus.

 

Het nieuwe woonzorgcentrum is georganiseerd rondom een ruime binnentuin. Deze binnentuin is omgeven door een brede, overdekte gaanderij. Tuin en gaanderij vormen belangrijke verblijfsruimten voor de bewoners. Door de bijzondere aanleg en beplanting heeft de tuin naast een recreatieve functie ook een therapeutische betekenis.

 

Vanuit de hoofdentree kan de toegang tot de verdiepingen en de tuin worden overzien. In de hoeken van de gaanderij bevinden zich de vier voordeuren die naar de woonetages op de eerste en tweede verdieping leiden.

 

Op het gelijkvloers zijn alle collectieve en logistieke ruimten en het dagverzorgingscentrum rondom de binnentuin georganiseerd. Aan de buitenzijde heeft men vanuit alle verblijfs- en werkplekken, de burelen en de keuken een fraai uitzicht over het omliggende park. 

 

Het dienstencentrum is naast de inkomserre gesitueerd en bestaat uit meerdere polyvalente ruimten die kunnen worden onderverdeeld. Het sociaal restaurant maakt deel uit van het 'dorpsplein', de collectieve ruimte naast de inkomserre en heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de verschillende overdekte buitenruimten eromheen.

 

De eerste verdieping is toongevend voor het gehele project. Hier zijn zestig kamers ondergebracht, verdeeld over vier huizen. Door de in de hoeken geplaatste liften is elk huis direct van buitenaf toegankelijk. De gangen zijn kort en breed en hebben allen uitzicht naar buiten. Elk huis beschikt over een service- en ontsluitingskern, een ruime eet- en verblijfsruimte met balkon aan de binnentuin, en een meer private ontvangstruimte met balkon aan het park. De bewoners op de eerste verdieping kunnen gemakkelijk gebruik maken van de collectieve (buiten-)ruimten en faciliteiten op het gelijkvloers.

 

Op de tweede verdieping bevinden zich vijfenveertig kamers. De indeling in verschillende huizen is flexibel, de opzet maakt verscheidene clusteringen mogelijk. Ook de verschillende collectieve ruimten op de verdieping leggen specifiek gebruik niet op. De dakterrassen maken de tweede verdieping tot een complete, veelzijdige woonomgeving.

 

De architectuur van de nieuwbouw is sober, vriendelijk en tijdloos. Franse balkons met sierlijke hekwerken zorgen voor een elegant gevelbeeld dat past bij de schaal en het groene karakter van de plek. 

Competition Entry Call 2104, collaboration with Hildundk, München (www.hildundk.de) 
Site: Machelen, Brussels (B) 
Client: Parkhof Machelen, in collaboration with the Vlaams Bouwmeester 
Advisor Installations: Adviesbureau vd Weele, Jan Piet vd Weele 
Design: 2011 

The new building of the residential care centre at Parkhof replaces an existing elderly home consisting of two parts from the 1960's and respectively the 1990's. Both building no longer meet present day standards and expectations and (most probably) will be replaced.

 

The new care centre will situate itself in a natural way within the suburban context of Machelen. It is a friendly residential building, and its angular geometry gives it the appearance of being smaller and more informal than it actually is.

 

The new building fits in with the existing buildings of the Parkhof in two building phases. Throughout these phases the residents of the existing buildings are required to move only once. After completion of phase two it is possible to retain the existing building from the 90’s, either maintaining it, partially demolishing it or replacing it entirely. The future of the area around the Parkhof therefore remains open and the location can develop into a high quality care campus.

 

The new elderly home is organised around a spacious courtyard. This courtyard is surrounded by a wide, covered gallery. Both garden and gallery form an important living space for the residents. The garden in its specific layout and planting holds both a recreational and therapeutic significance.

 

From the main entrance, access to both the upper floors and inner garden can be overseen. In the corners of the gallery four doors are situated leading to the residential first and second floors.

 

On the ground floor all logistic and public spaces and the day care centre are organised around the courtyard. The workplaces, offices and the kitchen are organised along the outside in such a way as to offer the staff generous views over the surrounding parkland.

 

The service centre is located next to the main entrance and consists of several multipurpose rooms that can be subdivided. The social restaurant is connected to the 

‘dorpsplein’, a metaphorical ‘village square’, which forms a part of the entrance and makes use of the surrounding exterior covered spaces.

 

The first floor sets the tone for the entire project. Here sixty rooms are divided among four ‘houses’. Each house is directly accessible from the outside via elevators installed in the four corners of the scheme. The corridors are short and wide and all have views to the outside. Each house has a service and access core, a spacious dining room and lounge with a balcony overlooking the courtyard, and a more private visiting room with a balcony to the park. The residents on the first floor can easily use the public (outside) areas and facilities on the ground floor. The first floor is functionally self-sufficient but benefits from easy access to supplementary recreational spaces on the ground floor.

 

The second floor houses forty-five rooms. The division of units into the various houses is flexible here and the layout makes multiple clustering’s possible. The various public spaces on this floor are given less specific functions. The terraces off the second floor help to form a complete, versatile environment.

 

The architecture of the building is calm, friendly and timeless. French balconies with decorative railings provide an elegant façade to match the scale and pastoral character of the place.