Korteknie Stuhlmacher
Architecten


Scholencampus Cadix, Antwerpen
School Campus Cadix, Antwerpen


entry gate restored existing building with new addition, building application 2016

model overview, building application 2016

bird's eye perspective, building application 2016

contextual integration Kempisch Dok, building application 2016

contextual integration Kempisch Dok, building application 2016

façade fragment, Kempisch Dok, building application 2016

ground floor plan, building Van Averbeke and monumental sheds (CAD-loodsen)

site plan, complet school campus

plan ground floor, monumental Van Averbeke building, with new extensions

wedstrijdinzending voor Open Oproep 1726, samenwerking met Hildundk (www.hildundk.de), als 'kunstencampus' 
Locatie: Kempisch Dok, Antwerpen (B)
 
Opdrachtgever: Scholen van Morgen
 
Ontwerp: 2009/ 2010 (prijsvraag), 2011-2013 (VO), 2015 - 2021 (herontwerp en realisatie) 

Het project voor de nieuwe scholencampus Cadix op het Eilandje te Antwerpen is een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopgave waarbij het gaat om de integratie van twee verschillende middelbare scholen en erbij horende buitenruimten in een hoogstedelijke havenomgeving. De zeer diverse programmaonderdelen worden verdeeld over een groot nieuwbouwblok en verschillende bestaande, monumentale gebouwen, die worden samengevoegd, gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid. 

De scholencampus bestaat uit

1 Het monumentale, historische schoolgebouw uit 1927 van voormalig stadsarchitect Van Averbeke, gelegen aan de Cadixstraat, de Rigastraat en de Napelsstraat, bestaande uit meerdere bouwblokken en een drietal binnenhoven. De school wordt in samenspraak met monumentenzorg grondig gerestaureerd en aangepast aan het huidige gebruik. Hiervoor worden naast nieuwe liften en trappenhuizen twee paviljoens in de binnenhoven toegevoegd en de thans ongebruikte zolders tot hoogwaardige werkruimten verbouwd

2. De noordelijke twee hallen van de voormalige CAD-loodsen uit 1938, eveneens een beschermd monument van Van Averbeke

3. Een nieuwbouwblok, gelegen op een na sloop van een bestaand schoolgebouw vrijgekomen locatie aan het Kempisch Dok Westkaai.

4. Bij het masterplan behoort een woningbouwblok waarvan de massaopbouw en typologie is ontworpen samen met de school, als onderdeel van een geïntegreerde prijsvraaginzending en een uitgebreide vervolgstudie. De woningen worden door derden ontwikkeld en verder uitgewerkt.

 

De scholencampus Cadix wordt gebruikt door een ambachtsschool (SL Technieken) en een grote kunstopleiding (SL Cadix). Het onderwijs in beide scholen is uitgesproken praktijkgericht, met vakken die variëren van lassen en houtzagen tot fotografie en vrije kunst. Doel van de nieuwe school is het deze verscheidenheid optimaal te accommoderen en waar mogelijk aan de buitenwereld te tonen.

SL Technieken wordt integraal ondergebracht in het nieuwbouwvolume waarvan het beeld refereert aan het industriële verleden van het Eilandje. Voor het klassikale theorieonderwijs beschikt de school over generieke lokalen die apart of in clusters kunnen worden gebruikt. Het voorliggende concept gaat uit van een flexibele verdeling van gesloten lokalen en open werkplaatsen.

De kunstschool wordt verdeeld over oud- en nieuwbouw, met grote atelierruimten onder het dak van het nieuwboublok en verschillende lokalen in de gerestaureerde gebouwen. 

Binnen- en buitenruimten zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan. Hiernaast zijn er bijzondere ruimten op de zolders, er zijn dakterrassen, binnentuinen en representatieve zalen. De kunstschool is hiermee veelmeer een school waarin niet alleen geleerd maar ook geleefd wordt.

Het sociale centrum van de school is de kantine en de open speelplaats die samen met de grote gymzaal in de havenloodsen worden ondergebracht.

 

competition entry as 'art campus' in collaboration with Hildundk (www.hildundk.de) 
Site: Kempisch Dok, Antwerpen (B)
 
Client: Schools of Tomorrow
 
Design: 2009/ 2010 (competition); 2012/ 2013 preliminary design; 2015- 2021 design and realisation of the school campus 

The project for the new school campus Cadix on the ‘Eilandje’ in the north of Antwerp is a complex urban and architectural design project involving the integration of two different high schools and outdoor spaces in a highly urban harbour area. The diverse programmatic elements that the project consist of are distributed over a large new building block and several existing monumental buildings, which are joined together, restored, rebuilt and expanded.

 

The school campus includes

1. The monumental, historic school building completed in 1927 by former city architect Van Averbeke, located on the Cadixstraat, Riga Street and Napelsstraat, consisting of several blocks and three courtyards. The school will be restored in consultation with heritage conservation and adapted to the current usage by adding new elevators and stairwells and two pavilions in the courtyards. The currently unused attics will be transformed into high-quality workspaces.

2. The northern two harbour sheds of the former ‘CAD loods’ built in 1938, also a protected monument by Van Averbeke.

3. A new factory-like building block, located on the Kempisch Dok Westkaai, on a site that will become available after the removal of an existing school building.

4. The master plan for the entire building block includes a residential block whose structure and typology has been designed together with the school, as part of an integrated competition entry and an extensive follow-up study. The housing project is currently developed by third parties following the originally intended form.

 

The school campus Cadix will be used by a craft school (SL Technieken) and the large art school (SL Cadix) that already makes use of the monumental buildings. The education in these schools are mainly practical, with subjects ranging from welding and woodworks to free photography and art. The aim of the new project is to optimally accommodate the programmatic diversity of both schools, and where possible to show it to the outside world.

The technical school will be fully accommodated in the new building volume whose image refers to the industrial past of the area. For the theoretical education the school offers generic classrooms that can be used separately or in clusters. The present concept is based on a flexible distribution of closed rooms and open workspaces.

The programme of the art school is divided between the old and new buildings. The school will use large studio spaces under the roof of the new building and various smaller classrooms in the restored buildings.

 

Throughout the campus indoor and outdoor spaces are carefully designed and complement each other. With its diversity of high quality spaces the whole campus has been set up as a place to be lived in, not only as a teaching and learning facility.

 

The social and spatial center of the school will be the generous canteen and the open playground that are both housed together with the large gymnasium in the former harbour sheds.